ALGEMENE VOORWAARDEN 

TOEPASSINGSGEBIED – BEGRIPPEN 

Artikel 1. 

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder: 

– Opdrachtnemer: de BV “C-LING” (0693.821.697), met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Bessenstraat 17, vertegenwoordigd door : • BV INFINIBEL (0825.893.632), met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Bessenstraat 17, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Cloet en; 

• BV MatZ (0692.933.554), met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirwegmeers 6, vast vertegenwoordigd door de heer Janny Verfaillie. 

– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de goederen en/of diensten koopt. 

ALGEMEEN 

Artikel 2. 

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de offerte of bestelbon en ondertekend voor akkoord door beide partijen, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door de opdrachtnemer. 

Artikel 4. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in onderling overleg nieuwe bepalingen vastleggen ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

AANBOD/ OFFERTE 

Artikel 5.  

Tenzij anders bepaald zijn de offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag 30 kalenderdagen. Deze offertes zijn slechts bindend indien de aanvaarding door de opdrachtgever de opdrachtnemer bereikt binnen deze vooropgestelde termijn. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door de opdrachtnemer schriftelijk werden aanvaard. 

De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk worden aangerekend. 

Artikel 6. 

Alle overige aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 7. 

Het is de plicht van de opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat de verstrekte gegevens noch worden gekopieerd, noch aan derden worden ter beschikking gesteld of dat de inhoud aan derden wordt meegedeeld. 

Artikel 8. 

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Artikel 9. 

De opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan de opdrachtgever, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

Artikel 10. 

De in het vorig artikel vermelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtnemer en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld terug gegeven worden. 

Artikel 11. 

De opdrachtnemer is gerechtigd om de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire of marketing-doeleinden, ook zonder toestemming van de klant doch wel met bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 12. 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

UITVOERING VAN WERKEN 

Artikel 13. 

De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. De overeenkomst zal naar best vermogen en te goeder trouw worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft, wat advies betreft, een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

UITBESTEDING 

Artikel 14. 

De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om de opdracht eventueel door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

Artikel 15. 

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken: 

– Over het terrein, nl. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. 

– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag/afvoer van materialen en werktuigen. 

– Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. 

– Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de opdrachtgever. 

– Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in de muren, … 

Artikel 16. 

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kan de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

Artikel 17. 

Wijzigingen in het oorspronkelijk order, van welke aard ook, door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, zullen door de opdrachtnemer extra in rekening worden gebracht. 

Artikel 18. 

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertermijn buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

MEER- EN MINDERWERK – ONVOORZIENE KOSTEN 

Artikel 19. 

Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 20. 

Enkel het meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. 

Artikel 21. 

De extra en volledig onvoorziene kosten zijn niet binnen de prijsopgave van de opdrachtnemer begrepen. 

PRIJS – BETALING 

Artikel 22. 

De prijs is deze zoals vermeld op de bestelling of orderbevestiging, onder voorbehoud van typfouten. Contante betaling 

geeft geen aanleiding tot een korting op de prijs. De opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor om de prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, …). De opdrachtnemer verbindt zich er desgevallend toe de opdrachtgever voldoende en tijdig hiervan in te lichten. 

Artikel 23. 

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken, behoudens hetgeen hierna vermeld. 

De opdrachtnemer is gerechtigd om vóór de aanvang van de werken een voorschot ten bedrage van 50% van het bedrag van de offerte op te vragen. De werken zullen dan pas een aanvang nemen nadat het verschuldigde voorschot op de rekening van de opdrachtnemer beschikbaar is. 

Artikel 24. 

Elke betaling, moet binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de opdrachtnemer. 

Protesten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 

Artikel 25. 

Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, is van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1 % per maand, te berekenen vanaf 15 dagen volgend op de factuurdatum. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd om buiten de hoofdsom en rente om, te voorzien in een prijsverhoging van 10%, met een minimum van 50,00 EUR. 

Bij gebreke aan betaling is de opdrachtnemer eveneens gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de werken te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever. 

MATERIALEN 

Artikel 26. 

Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 

Artikel 27. 

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij aankomst van de materialen op de plaats waar ze verwerkt moeten worden. De opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen. 

ANNULERING 

Artikel 28. 

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht om de door de opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen (al dan niet verwerkt), tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen. Bovendien is de opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. 

Artikel 29. 

In geval van annulering is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van één derde van de overeengekomen prijs, als vergoeding voor de winstderving. 

OPLEVERINGSTERMIJNEN 

Artikel 30. 

Partijen kunnen opleveringstermijnen overeenkomen. Bij niet tijdige oplevering, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 31. 

De opgegeven termijnen nemen een aanvang na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van de opdrachtnemer zodanig is dat de uitvoering van het werk kan worden aangevat. 

OPLEVERING – AANVAARDING VAN DE WERKEN 

Artikel 32. 

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing/einde van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de opdrachtnemer, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 

Artikel 33. 

Kleine gebreken zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld door de opdrachtnemer en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever inhouden. 

Artikel 34. 

Bij betaling van de factuur worden de werken geacht aanvaard en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever, zowel wat de prijs als de kwaliteit betreft, behoudens protest door de opdrachtgever onder de voorwaarden en de termijnen voorzien in onderhavige voorwaarden. 

OVERDRACHT VAN RISICO’ S 

Artikel 35. 

Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zulks onverminderd de hoedanigheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van de opdrachtnemer. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Artikel 36. 

De geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang er geen volledige betaling werd ontvangen met betrekking tot de geleverde goederen. 

Artikel 37. 

De opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt. Wanneer de opdrachtnemer dit recht uitoefent, brengt hij de opdrachtgever hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. 

OVERMACHT 

Artikel 38. 

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen, zonder dat een partij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden. 

Artikel 39. 

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de eventuele uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 40. 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

– Overmacht, zoals omschreven in het vorig artikel. 

– Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, of andere personen die door of vanwege hem zijn tewerk gesteld. 

– Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken. 

– Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 

Artikel 41. 

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de voormelde 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de opdrachtnemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te 

zijn. 

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

Artikel 42. 

Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Deze klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. 

Artikel 43. 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt er op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. 

De waarborg dekt evenwel niet: 

– het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; 

– de schade veroorzaakt door overmacht; 

– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden; 

– vorst- of vochtschade. 

PRIVACY – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

Artikel 44. 

De opdrachtgever verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de klant haar verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert de opdrachtgever alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt de onderneming van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). 

Artikel 45. 

Deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen: 

-om met de klant te communiceren; 

-om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van de onderneming; 

-om statistische, anonieme informatie te genereren; 

-om problemen en misbruiken te kunnen opsporen. 

Deze informatie kan door de opdrachtgever gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. De opdrachtgever verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Artikel 46. 

In overeenstemming met de toepasselijke privacy wetten (met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming of GDPR zoals van toepassing op 25 mei 2018 alsook hun implementaties in het Belgisch recht), worden alle gegevens waarover de opdrachtgever beschikt op eerste verzoek medegedeeld gecorrigeerd, aangepast of verwijderd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het om eenvoudig weg een e-mail te sturen. De klant kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. 

VERTALING 

Artikel 47. Vertaling 

De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan. 

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 48. 

Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank waar de opdrachtnemer zijn zetel of woonplaats heeft onverminderd het recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder. 

Deze rechtbanken worden door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn. 

Something went wrong: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired Something went wrong: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired